NY ADRESSE PR. 1/5:
HOBROVEJ 374, 9200 AALBORG SV

KLINIKKEN FLYTTER PR. 1. MAJ TIL HOBROVEJ 374, 9200 AALBORG SV (I SUNDHEDSFOKUS)